Yumşaltma sistemləri

yum2

Yumşaltma sistemi codluğu aradan götürmək üçündür. Katyonik ionlar sinfindən olan Ca və MG suyun içində ərinmiş halda olduğundan suya sərtlik verən əsas faktorlardandır. İstehsalatda xammal sudursa su yumşaq olmalıdır. Sudakı sərtliyi aradan

qaldırmağın ən yaxşı yolu İON dəyişmə üsuludur. Ca və Mg ionlarının yerinə sodium ionları verilir. REÇİNA sodium ionları ilə doymuş maddədir. Reçinanın formulu Divinil Benzindir. Reçina servis əsnasında  (işləmə əsasında) +2 dəyərli Ca və Mg ionları özündə toplayır.

Yuyulma prosesinə regenerasiya deyilir. Regenerasiya əsnasında cihaza Na ionları verilir. Na ionu ən rahat NaCl şəklində birləşdiyindən duzlu sudan istifadə edilir. Reçina Na ionunu tutarkən Ca və Mg ionunu buraxır. Suya sərtlik verən ionlar bu şəkildə drenaja atılır. Cihaz reçinanın regenerasiyası ilə növbəti işləmə prosesinə hazır olur.

Suya codluq verən əsas amildən biri də Sodyum Silikatdır. Yuma prosesi 90 dəqiqə çəkir. Reçina duzluluğu maksimum 750 ppm-ə qədər olan suları təmizləyir.

Suyun codluğu Fransızla ölçülür:

 1fr = 10ppm = mg / l